O klastrze

„Malborski Klaster Turystyczny”
projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania/Poddziałania 1.5.2 Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Całkowity koszt projektu – 133 270 zł
kwota dofinansowania – 99 952,50 zł (75%)

wkład własny 33 317,50 zł (25%) finansowany po 50% przez:

 

-    16 658,75 zł - lider projektu - Miasto Malbork
-   16 658,75 zł - podmiot zaangażowany - Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku (reprezentujące interesy przedsiębiorstw), którego wkład pochodzić będzie ze składek członkowskich przedsiębiorstw przystępujących do inicjatywy Klastra.

Głównym celem projektu "Malborski Klaster Turystyczny" jest integracja branży turystycznej, poprawa warunków dla prowadzenia działalności biznesowej w sektorze, a w rezultacie zwiększenie atrakcyjności Malborka jako dużego ośrodka turystycznego. Inicjatywa ma za zadanie umożliwić podmiotom z malborskiej branży turystycznej aktywnie współdziałać na rzecz tworzenia nowych produktów turystycznych, wspólnej promocji i poprawy jakości kadr.
Inicjatywa ma wzmocnić koordynację oraz współpracę poszczególnych partnerów społecznych, gospodarczych, środowisk naukowo-badawczych oraz administracji lokalnej co pozwoli efektywniej zarządzać lokalną turystyką.

W ramach projektu przygotowana zostanie „Analiza potencjału rozwoju malborskiej inicjatywy klastrowej sektora turystycznego” będąca materiałem wyjściowym do dalszych prac klastra. Następny etap będzie polegał na budowaniu partnerstwa podczas spotkań z członkami inicjatywy. Zaproszeni zostaną eksperci związani od lat z inicjatywami klastrowymi na spotkania, które będą miały charakter prezentacyjno – warsztatowy. W ramach projektu przewidziany jest również kilkudniowy wyjazd studyjny do jednego z krajów europejskich, gdzie od lat z sukcesem funkcjonuje inicjatywa klastrowa. Ostatni etap poświęcony zostanie przygotowaniu i opracowaniu: „Strategii rozwoju malborskiej inicjatywy klastrowej sektora turystycznego”. Publikacja będzie zawierać misję i wizję inicjatywy , cele strategiczne i operacyjne, programy rozwoju klastra , organizacje i formalizacje inicjatywy, finansowanie i harmonogramy realizacji programów strategii.

Obecnie do „Malborskiego Klastra Turystycznego” przystąpiło 40 podmiotów, reprezentujących branżę turystyczną oraz sektory wspierające. Inicjatywa uzyskała także wsparcie merytoryczne Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku, Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza Oddział Malbork oraz Pracodawców Pomorza Odział w Malborku.  Lider projektu Miasto Malbork wraz z Malbork Welcome Center  oraz partnerem – Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości nawiązali także współpracę medialną z lokalnym środowiskiem medialnym w celu promocji projektu na szczeblu lokalnym i regionalnym


Zakłada się, że po wdrożeniu projektu firmy zaangażowane w powiązania kooperacyjne będą równocześnie współpracować, jak i konkurować między sobą oraz tworzyć wspólne relacje z innymi instytucjami działającymi w regionie w tej branży. Efektywna współpraca będzie prowadzić do poprawy zdolności konkurencyjnych podmiotów gospodarczych w nim uczestniczących. Klaster nie jest tylko sumą poszczególnych podmiotów w nim funkcjonujących, lecz powstałą w wyniku współdziałania przestrzenną formą organizacyjną zwiększającą elastyczność i konkurencyjność.
stat4u